GREEN HADERA Sustainability in schools חדרה הירוקה קיימות בבתי הספר


go to website

Story created by LEA ATZMON MORDOCH on February 22, 2021

תכנית מפה ירוקה חדרה באמצעות הדרכת תקשוב מחוזית מבקשת להנגיש למידה משמעותית לתלמידי העיר חדרה, פיתוח מיומנויות המאה ה-21 לצד מודעות לחיים ברי קיימא בקהילה.

השנה חדרה חוגגת 130 שנה להיווסדה, בשנים האחרונות חדרה היא עיר ירוקה וערכי הקיימות הן נר לרגליה. טיפוח אוריינות דיגיטלית וערכים של שיתופיות וגלוקליזציה בתכנית המפה הירוקה יאפשר לתלמידי בתי הספר לפעול לקידום המודעות הסביבתית כתושבי העיר.

התכנית פונה אל תלמידי כיתות ד' בנושא "הישוב שלי" ומציעה להם להכיר את האתרים הירוקים בסביבתם ולתעד בהתאם לבחירה בית ספרית את סמל האתר והמידע המלווה על גבי פלטפורמה של מפה דיגיטלית בינלאומיתs.

See Outcomes in English here